1630 Weesboek Jisp

Weesboek Jisp RA 398 Folio 103 – 27-2-1630

In het Weesboek van Jisp vinden we een van de oudste notities terug van de familie Jonges. Op 27 februari van het jaar 1630 wordt Cornelis Cornelisz (1.0.5) ingeschreven als wees door zijn oudere broer Claes Cornelisz Jonges (1.0.3). Hun vader Cornelis Claesz (1.0.1) is overleden voordat Cornelis Cornelisz volwassen is. Zoals in bijgevoegde digitale kopie is te lezen erft Cornelis Cornelisz enige stukken land en nog wat contant geld.

Op 17 mei 1633 incasseert Cornelis Cornelisz de erfenis en is dan kennelijk volwassen.

Inschrijving van Cornelis Cornelisz Jongens in het weesboek van Jisp

Een transcriptie luidt als volgt:

Int jaar 1630 den 27 feberuaerio voor weesmeesters verscheenen in der tijet weesende Cornelis Cornelisen ende Gerrit Jacobsen Roos die voede van het naegelaeten weeskint van saeliger Cornelis Claesen dat hij in echten geteelt heft bij Anne Pieters. In den eersten Claes Cornelis sijn broeder ter eener ende Floris Diersen als bloetviend ter aender sijede ende hebbe diet kint genaemt Cornelis  Cornelisen te weeseboek gebracht met suelke goederen als hier na volcht. In den eerste een stucke lants genaemt Baert Pauels groet 786 roede, noch een stucke lants genaemt Maerten Trijnnis bloecke groet 234 roede noch een stucke lants genaemt Aerent Jacobsen bloeckien groet 77 roede noch an gelt 108 gulden 13 struijvers 4 p ende diet gelt is beriestende onder Jan Diersen Swaert. Jan ende ofter scout quaem van diet gelt soe sal diet kient evenwel sijen gerechtichheijt hebbe. In kennise der waerheit toe hebbe wij voede diet onderteijkent. Daech en de daeten aels boeven.

Claes Cornelissen Jong

Floris Direxsz

Op den 17 maijens ende int jaer 1633 zoo heeft Cornelis Cornelisz ontfangen van weghe Swart Jan 1 hondert  8 gulden 13 stuijvers 4 penningen en presens van ons weesmeesters te weeten  Claes Florisz en de Cornelis Claesz in kenisse der waerheijt soo hebbe iek Cornelis Cornelisz dit met mijn eijgen hant onderteijkent.

Cornelis Cornelisz J

Share Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.